Den nya svenska modellen –
”small is the new big”

Svensk läkemedelsindustri har varit mycket framgångsrik genom åren. Läkemedelsbranschen har dock under de senaste 20 åren förändrats kraftigt och av de stora läkemedelsbolagen är det endast AstraZeneca som fortfarande har kvar en viss forskning i Sverige. Trots detta, eller kanske tack vare detta, mår branschen mycket bra och frodas.

Enligt statistik framtagen av Sweden Bio fanns det 2020 minst 148 företag som arbetar med att utveckla läkemedel. Hur går detta ihop? Jo, av dessa ca 150 bolag hade mer än 95% färre än 50 anställda, och mer än 80% färre än 10. Ett mindre antal riktigt stora företag har alltså ersatts av många små vilket ger mer flexibilitet, snabbare beslut och större bredd.

Hur kan då ett företag med mindre än 10 anställda utveckla ett nytt läkemedel? 
Idag består den svenska läkemedelsindustrin av dynamiska nätverk bestående av produktbolag (läkemedelsutvecklande bolag), tjänstebolag, specialistkonsulter, akademi och representanter från vården. Nätverken ger de små produktbolagen tillgång till den kompetens de behöver genom innovativa sätt att arbeta tillsammans med många olika aktörer. Trots att bolagsstrukturen inom svensk life-science alltså förändrats i grunden är man fortsatt konkurrenskraftig på en internationell marknad. Det som riskerar gå förlorat är kontinuiteten – erfarenheten av att gjort resan från idé till produkt tidigare.  Tidigare var just erfarenhet de stora företagens signum och konkurrensfördel, nu flyttas mycket av erfarenheten till nätverket av specialiserade tjänstebolag.

Truly Labs och Truly Translational är två bolag med en aktiv roll i detta nätverk. Här samlas personal med mångårig erfarenhet och kunnande inom läkemedelsindustrin, både från de stora och mindre läkemedelsbolagen samtidigt som nya idéer och tekniker introduceras av nyrekryterade från akademin.

Det är mycket som ska klaffa när ett nytt läkemedel tas fram 
Innan ett preparat får testas på människor måste man etablera en dos som ger önskad effekt och samtidigt säkerställa att preparatet är säkert. Många gånger måste man arbeta med många olika experimentella system som t.ex. baseras på olika djurslag. Då är det också viktigt att förstå hur man översätter mellan olika typer av data, effekter i ett species och säkerhet i ett annat kanske inte ger bästa säkerhet för patienten som ska rekryteras för den kliniska prövningen. För att detta inte ska bli fel finns det internationella styrsystem, guidelines, och flera myndigheter som ska passeras. Då behövs ett brett nätverk av erfarna utvecklare att lotsa projektet fram till de kliniska testerna som ska ge svaret på frågan som alla ställer sig – kan vi återskapa effekter från laboratoriet i kliniken? Här gäller det att tidigt göra en strategisk och regulatorisk plan som kommer att tillfredsställa både ägare och myndigheter, och som tar projektet i mål. Så skapar Sverige nya läkemedel, nya jobb och friskare patienter.

 

Truly Translational och Truly Labs arbetar på ett integrerat sätt med strategisk och regulatorisk planering och utförande av experimentella studier. Genom att samla både konsulterande och laborativ verksamhet kan många fallgropar undvikas och vägen göras rakare och därmed till en lägre kostnad. Vi finns på Medicon Village i Lund, och på AWL i Flemingsberg.

Läs mer hos Truly