Pelago – för en levande skärgård

En levande skärgård är till nytta för oss alla, både för de som arbetar och bor där och för alla andra som lever runtomkring skärgården. Som ett led i att se till att vi har en levande skärgård som fungerar i samklang med miljön har Värmdö kommun startat projektet Pelago.

Värmdö kommun är en av Stockholms största skärgårdskommuner. För att utveckla skärgården och ge den möjlighet att blomstra har Värmdö kommun dragit igång projektet Pelago. Ett projekt som görs i samarbete mellan företag, föreningar, Skärgårdsstiftelsen, KTH och Värmdö kommun.

– Pelago är en plattform för samskapande av en levande skärgård genom samarbete, forskning, innovation och företagsamhet. En plattform för att samla den världsledande kunskap, erfarenhet och lösningsförmåga som vi har tillsammans. Vi vill genom en utvecklande dialog mellan kommun och näringsliv finna vägen till ett dynamiskt och hållbart samhälle. Vår idé är att både förenkla vardagen för företagare, men även öka det innovativa klimatet så att flera företag kan växa och nya kan etablera sig i Värmdö kommun, säger Sofia Brorsson, näringslivschef, Värmdö kommun.

Hittills har fokus i projektet legat på hållbara vatten- och avloppslösningar, i nästa steg utökas projektet till fler områden. Vilka områden det blir styrs till stor del av vad deltagarna ser för behov. Fortsatt utveckling kommer ske av vatten- och avloppslösningar, det finns även intresse för förnybar energi, kretsloppshantering av resurser och positiva beteendeförändringar för att bli mer hållbar.

– Enskilda aktörer kan inte lösa utmaningarna själva. Om vi ska kunna fortsätta leva och bedriva verksamheter i skärgården behöver vi skapa lösningar tillsammans. Vi behöver teknisk innovation, smarta svar och samarbete för att säkerställa tillgång till rent vatten och vackra levande öar, berättar Christina Wikberger, miljöstrateg på Värmdö kommun.  

Livsnerven i skärgården är vatten. Varje dag ger skärgårdens hav, sjöar, våtmarker och skogar livsnödvändiga ekosystemtjänster. De renar, filtrerar och skapar balans. En levande skärgård innehåller en infrastruktur som gör det möjligt att jobba och bo i skärgården, service och butiker, skola, sjukvård och äldrevård. Hållbara vatten- och avloppslösningar som gör att Östersjön mår bra och att vattenresurser hanteras varsamt. För att säkerställa projektet Pelagos framgång och övriga projekt som kommunen är inblandade i jobbar Värmdö kommun med att utveckla sitt projektarbete och sina projektprocesser.  

– Det är viktigt att identifiera de organisatoriska mellanrummen i den kommunala verksamheten och få dem att fungera. Utan det blir det svårt att få samhällsbyggnadsorganisationen att hålla samman och ha processer som kuggar i varandra. Det är något som vi jobbar med hela tiden och genom att ta fasta på vad som kan göras ännu bättre genom en sammanhållen process är vi övertygade om att vi når bättre resultat, berättar Christina Leifman, samhällsbyggnadschef, Värmdö kommun.

Presenteras av:

Pelago är ett projekt för att skapa en levande skärgård för oss, våra barn och barnbarn. Att framtidssäkra och utöka hållbara verksamheter samt att utveckla lösningar som kan säljas när och fjärran.

Läs mer här