Horst-Henrik Liljeström och Sara Sörgärde Siegers

Värna – boende, arbete och utbildning för personer med funktionsvariationer, utifrån en gemensam värdegrund

Söker du efter en LSS- eller SoL-verksamhet som står för något mer än en materialistisk människosyn?  skall du titta närmare på Värna – ett branschförbund som organiserar cirka 35 idéburna verksamheter från Umeå i norr till Lund i söder.

Värna är en samverkans- och branschorganisation med 35 värdegrundsbaserade omsorgs- och utbildningsverksamheter som erbjuder insatser enligt LSS och SoL till över 1 000 omsorgstagare i hela Sverige. Medlemmarna bygger sina omsorgsverksamheter på antroposofisk läkepedagogik och socialterapi, en metod och ett förhållningssätt som har sina rötter hos Rudolf Steiner på 1920-talet. 

 – Det innebär i praktiken att vi sätter människan i fokus. Vi står inte enbart för en materialistisk syn utan försöker se hela människan i sina fysiska-psykiska dimensioner men också sociala och spirituella. Vi vill se individen bortom funktionsvariationen, berättar Sara Sörgärde Siegers, enhetschef på Ensjöholms By i Norrköping. 

 Man utgår också ifrån att den sociala verksamheten ska vara inkluderande.  

– Varje individ ges i den dagliga verksamheten möjlighet att göra något som känns viktigt och meningsfullt. Våra deltagare här på Ensjöholms By ägnar sig åt olika arbeten eller hantverk och kan till exempel stöpa ljus som säljs i samhället eller används i verksamheten. 

 Det handlar om att balansera individens behov, av att kunna vara för sig själv men också om det önskas i en betydelsefull social gemenskap. 

 – Alla erbjuds att göra saker tillsammans med andra. Vi äter och har många gemensamma aktiviteter – det erbjuds alla som vill, säger Horst-Henrik Liljeström, ordförande för Värna och ansvarig för Humanprogress. 

 Förbundet har initierat ett kvalitetsarbete under namnet Värnagarantin. Det är en typ av professionellt utbyte mellan verksamheterna som bygger på kollegiala observationer kring kärnvärdena:  Människosyn, Gemenskap och Miljö. 

– På så sätt säkerställer vi att vi, tillsammans med allt ordinarie kvalitetsarbete som ständigt pågår i verksamheterna, även arbetar utifrån våra kärnvärden och att vi hela tiden utvecklar läkepedagogik, socialterapi och vårt förhållningssätt, fortsätter Horst-Henrik

En medlem i Värna, Järnaakademi, erbjuder en treårig Läkepedagogisk/socialterapeutisk deltidsutbildning för medarbetare. Den uppfyller Socialstyrelsens krav på kompetens inom LSS-verksamheter och till det adderas kunskap om värdegrunden och personlig utveckling. Utbildningen sker i veckoblock med både praktiska och teoretiska moment. 

 

Värna är ett branschförbund som organiserar cirka 35 idéburna verksamheter, från Umeå i norr till Lund i söder. De arbetar alla utifrån antroposofisk läkepedagogik och socialterapi med gemensamma kärnvärden. Verksamheterna omfattar cirka 1 000 individer i behov av stöd i sin vardag och har cirka 1 800 medarbetare. 

För kontakt: kontakt@varna.nu

Läs mer på http://www.varna.nu/