Människor som bär på ett bagage av hot och våld

Du bär ditt sovande barn i famnen en morgon på väg till Socialtjänsten. Några timmar därpå vaknar barnet och allt är förändrat; mysfilten i vardagsrummet, favoritläraren i skolan, bästa kompisen – borta. Även hoten och våldet, mardrömmen som var er verklighet. Vejbyhems Vård och Boende arbetar för att låta er andas ut, bearbeta och bygga en trygg framtid.

Våld och hot är en vardag som drabbar såväl kvinnor som män, barn och familjer. Överallt och varje dag. När det är frågan om liv eller död krävs det ibland att leva skyddad livet ut. Det innebär att man kanske behöver byta namn och flyttar långt bort ifrån personen som skadat dig.

– Människor bär på ett bagage av våld, straff, kontroll och hot vardagligen och helt plötsligt sätts de in i någon slags frihet och ska börja bearbeta, säger Malin Crona, Enhetschef på Vejbyhem.

Ge barnen en vardag
Vejbyhem riktar sig till de som behöver stöd eller skyddat boende, verksamheten lägger även extra fokus på barnperspektivet. Vissa barn har bevittnat våld och andra har själva har blivit våldsutsatta. Malin förklarar att det är viktigt att försöka ge dem en någorlunda normaliserad vardag.

– Börja skolan snarast och försök återgå till vanliga aktiviteter. Vissa behöver lugn och ro, andra behöver aktivera sig fysiskt.

Där man känner sig trygg
Med individanpassade insatser är Vejbyhems primära syfte att stötta klienter på uppdrag av landets socialtjänster. Målet är att klienten i skydd ska bli en självständig individ och flytta till en egen bostad där man kan leva tryggt, kan arbeta och barnen kan gå i skolan. Vejbyhem arbetar praktiskt och psykosocialt för att stötta, planera och ibland bära klientens bagage. Malin förklarar att vägarna sällan är raka och fortsätter:

– Den som har en skyddsplacering ska orka ta emot Socialtjänstens stöd, processa det som hänt och ta emot ny information för att ta sig vidare. Vi förstår att man kan känna sig hjälplös, rädd och kanske är helt slutkörd i sin livssituation, vi finns här för er.

Klicka här för mer information om Vejbyhem

Presenteras av:

Kontakta din närmsta Socialtjänst eller sociala jouren i din kommun om du är utsatt för hot och våld. Som myndighet kan du vända dig till oss för placering i skydd gällande klienter. Vi arbetar även med andra målgrupper i behov av stöd. Jobbar du på en myndighet och har frågor når du oss på: 010 7060350.

 

Därför måste du fortsätta lära dig

Slutförda kurser och examensbevis i handen i all ära, men blir du någonsin färdigutbildad? Berghs School of Communication menar att vi måste fortsätta lära livet ut för att inte bli utkonkurrerade – både som företag och som individer. Har du koll på framtiden? 

Marie Alani, Programansvarig för Berghs internationella program, menar att Sverige är duktiga på spetsutbildning, men att vi behöver våga bredda kunskaperna inför framtiden. 

– Se utanför ditt eget skrå och ta influenser från andra branscher och tekniker. Var nyfiken och lev med att världen är föränderlig, säger hon. 

Från kunskap till kompetens
Joakim Thulin, Head of Strategic Insight på Berghs, berättar om Return on Education (ROE), som innebär att lärande behöver en strategi. Det handlar om att ha ett mål med lärandet och att avsätta tid för att lära. Efter en kurs eller en utbildning är glömskekurvan brant, så det är viktigt att snabbt använda kunskaperna praktiskt.

– På så vis omvandlas kunskap till faktiskt kompetens, ett steg som många faktiskt missar, säger Joakim.

 Marie förklarar att tillämpningen av kunskap är en grundpelare för ett lyckat lärande och därför får Berghs studenter arbeta med verkliga case och kunder. Mindre teori och mer ”hands on”, som hon säger. 

På framtidens CV: Learning Quotient
För att framtidssäkra behöver företag vara attraktiva för framtidens stjärnor. Marie förklarar att de unga på arbetsmarknaden prioriterar möjligheten att utvecklas, ett behov som företag behöver möta. 

I det höga tempo vi lever i menar Joakim att vi för första gången i världshistorian behöver ”lära av” kunskaper, inte bara addera nya. Framöver tror han att social kompetens kommer konkurreras ut av en annan viktigare del på CV:t, nämligen din Learning Quotient (LQ). 

– Med LQ menas ditt eget synsätt på lärande i kombination med din egen drivkraft, där är framtiden, avslutar Joakim.

Klicka här för att läsa mer

Presenteras av:

Berghs School of Communication erbjuder utbildning på olika nivåer inom kommunikation. Skolan erbjuder heltidsutbildningar och över 80 kurser samt anpassade utbildningar för organisationer och företag. Varje år går cirka 3000 personer utbildningar på Berghs – både i Sverige och internationellt.

 


Stina Biärsjö, Microsoft tillsammans med ideella föreningen Kodcentrum

Inkludera fler elever med hjälp av digitala verktyg

I samband med en mer digitaliserad skola får allt fler elever tillgång till digitala verktyg. Detta leder till en skola där alla ges en chans till likvärdig utbildning och där elever kan lära sig utifrån sina egna behov.

– Digitala verktyg i skolan kommer med många fördelar. Det skapar ett inkluderande klassrum, möjliggör individanpassad inlärning och sänker tröskeln så att alla elever kan lära sig utifrån sina egna förutsättningar, säger Stina Biärsjö, lösningsspecialist på Microsoft.

Stina som själv är dyslektiker berättar om sina erfarenheter från sin skolgång och hur t.ex. hennes lärare manuellt spelade in böcker på kassettband så att Stina kunde lyssna istället för att läsa.

–Idag finns istället talsyntes inbyggt i många av de program som eleverna redan använder, så som Word och OneNote. Detta gör att alla elever oavsett behov av särskilt stöd eller ej kan få sin text uppläst. Om jag bara får skicka med en sak till alla lärare där ute så är det att visa sina elever hur de kan få sin text uppläst, klicka här för att se hur, säger Stina Biärsjö.

 Stina berättar att som dyslektiker är det lätt att bli utpekad, då man ofta behöver extra stöd. Men om stödverktygen redan finns där eleverna är, behöver elever inte bli utpekade och får istället möjlighet att visa sina förmågor och styrkor.

– Den största fördelen med digitalisering är inkludering, avslutar Stina Biärsjö med.

Presenteras av:

Goda resultat i Äldrehälsa Kronobergs arbete för länets äldre

Det tre år långa projektet med fokus på att förbättra vården och omsorgen för länets äldre tog slut i december 2018. Tack vare framgångarna i samarbetsprojektet mellan länets kommuner och Region Kronoberg har arbetssättet nu permanentats och ingår nu som en del av de befintliga verksamheterna.

– Vi hade ett tydligt huvudmål när vi startade projektet. Detta var att förbättra upplevelsen och vården för äldre, och framför allt de som är ”multisjuka”. De som är äldre och sjuka har många kontakter de behöver hålla koll på inom sjukvården och kommunernas omsorg. Det är väldigt mycket för en äldre som är sjuk, förklarar Karl Ljungström, verksamhetsledare på Äldrehälsa Kronoberg.

Utgår från de äldres behov
För att veta hur man skulle förbättra vården och omsorgen visste man att ett omfattande arbete behövde ske. Intervjuer gjordes med ett 60-tal av de äldre sjuka och dess anhöriga där man analyserade svaren för att på djupet ta reda på behoven.

– Det är inte alltid så lätt att ta reda på hur man kan förbättra något genom att bara lyssna på vad folk önskar. Dessa personer är redan inne i vårdsvängen och för att hitta nya idéer och lyckas med att hitta ett nytt tänk behöver man egentligen helt nya vägar. Vi fick jobba tillsammans med de äldre för att få både dem och oss själva att se det ur ett annat perspektiv, säger Karl.

Läs mer om Region Kronobergs arbete för de äldre

Flera fokusområden
Svaren från intervjuerna gav snart underlag för flera huvudspår i arbetet, något man valde att kalla för fokusområden.

Ett exempel var, enligt Karl, att många av de äldre ofta var tvungna att åka iväg rätt långt för och söka upp vård när de kände sig sjuka och dåliga. Där tog man upp frågan om hur vård direkt i hemmet skulle upplevas, något som blev ett av de fyra fokusområdena man tog fram.

– Ett annat område som vi märkte av och fokuserade på var omhändertagandet av de äldre på vårdcentralerna. Vi ville göra de speciellt utformade för de multisjuka. Jämför med att det finns barnavårdscentral på vårdcentralerna som en självklarhet men så var det inte för de äldre, säger Karl.

Man märkte även att planeringarna för patienter när de skulle skrivas ut från sjukhus inte funkade optimalt. Planeringarna valde man nu istället att ha hemma hos dem för att få se på deras verkliga vardag, där man direkt ser vad som faktiskt behövs och vad de har för behov.

– Där såg vi även att vi behövde ta fram en enhet på sjukhuset med en alldeles speciell inriktning för multisjuka äldre. De arbetar och fokuserar på de akut sjuka äldre och deras behov, fortsätter Karl.

Stora framgångar
Kommunen och landstingen har sedan starten varit med som likvärdiga medlemmar och drivit projektet gemensamt. Karl förklarar att arbetet visat goda resultat och lett till stora framgångar.

– Vi har som exempel sett en klar minskning i belastning på vårdcentralers mottagningar från multisjuka. Dels tack vare att sköterskorna känner deras patienter och deras behov och kan hjälpa dem därefter, plus att patienterna vet om att de kan ringa direkt till dem för att få den hjälp de behöver när de behöver den.

– Det är också väldigt positivt att fler kan få hjälp hemma. Då kan de som inte måste åka till sjukhus få den uppmärksamhet och hjälp som de är i behov av, säger Karl och avslutar:

– Trygghet betyder allt, det ska vara enkelt att få hjälp när man är gammal och sjuk!

Presenteras av:

Äldrehälsa Kronoberg är en innovationssatsning för att med utgångspunkt i individens behov, utveckla hälsa, vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov.

Arbetet drivs av kommuner, slutenvård, primärvård i organisationsövergripande samverkan.

Äldrehälsa vilar på en grund där fokus ligger på den äldres och närståendes upplevelser framför respektive organisations och verksamhets specialistområde. Arbetsmetoden är baserad på Innovationsguiden, SKL:s modell för användardriven innovation.

Philips hjälper sjukvårdens utmaningar med innovativa lösningar

En av de största utmaningarna inom sjukvården är vår åldrande och växande befolkning. I takt med att vi lever längre ökar också behovet av behandlingar för kroniska sjukdomar och vård hemma för att kunna minska bördan på sjukvårdssystemet. Philips vill genom innovativ teknologi bidra till lösningar som en mer proaktiv, individualiserad vård och fler möjligheter till delaktighet i sin egen vård.

Patienter och vårdtagares krav på sjukvården idag ser väldigt annorlunda ut jämfört med bara tio år sedan. Detta drivs både av en befolkning som lever längre och har större behov av långsiktig och flexibel vård, såväl som digitaliseringens framfart.

– Vi bygger in intelligens i alla delar av samhället, inte minst sjukvården. Patienter vill idag ha större kontroll över sin hälsa och kunna bidra med data som samlas in kring deras mående. Med allt fler kroniskt sjuka patienter måste vården närma sig vårdtagarna och kunna förflytta vård till hemmet för att minska kostnader och kunna identifiera sjukdomar i ett tidigt stadie, säger Henriikka Halinen, Business Marketing Manager Nordic CC & HI på Philips.

Philips vill bidra till ett proaktivt förhållningssätt inom sjukvården. Detta möjliggörs till stor del genom ett strukturerat insamlande och konsolidering av data. Vårdgivare kan då fatta snabbare och mer precisa beslut och patienter kan i större utsträckning och mer kontinuerligt bidra till sin egen vård hemifrån.

– Genom ökad proaktivitet kan vi i större utsträckning förhindra hälsotillstånd som är väldigt kostsamma för sjukvården. Kan vi också bidra till att bryta ned barriärerna mellan olika vårdinstanser genom integrerade arbetsflöden och delande av data bidrar detta också till bättre vård. Samtidigt vill vi ge människor ökad möjlighet att bidra till sin egen vård med lösningar som också gynnar sjukvården som då kan följa patientens mående på distans, förklarar Johan Folkunger, Sverigechef på Philips.

Att arbeta mot en mer industrialiserad men samtidigt individanpassad vård ser Philips som ett sätt att möta dagens utmaningar. Detta uppnås genom att säkra tillgängliggörande av korrekt data vid rätt tillfälle men också genom att all tillgänglig data om den enskilde patienten samlas och analyseras på ett mer effektivt sätt för att ge varje enskild patient en mer precis vård.

– Idag kan vi behandla patienter på ett mycket mer riktat sätt, till exempel genom att samköra information från radiologi och digital patologi. Här spelar Artificiell Intelligens en stor roll när det kommer till att hitta mönster hos patienter som kan bidra till mer precisa diagnoser. Genom att integrera data och göra den tillgänglig för sjukvården blir det möjligt för vårdgivare att ta bättre beslut och ge bättre vård, avslutar Johan Folkunger.

Läs mer om Philips här

Presenteras av:

Nu visar Autoexperten vägen i hållbarhetsfrågan

Med hjälp av den nya standarden Godkänd Bilverkstad vill branschen säkerställa verkstädernas efterlevnad av lagar och krav. Initiativet är välkommet, men vi behöver göra mer än bara se över ”här och nu” säger Autoexperten – som nu vill leda vägen i hållbarhetsfrågan.

Verkstadsbranschen har länge varit föremål för förutfattade meningar och skepsis, där själva sinnebilden har bestått av smutsiga arbetsmiljöer och i många fall svårbegripliga kostnader

– Vi behöver bli bättre på att visa upp hur vi egentligen arbetar, att en stor del av jobbet görs utanför verkstadsgolvet. Men det är också viktigt att frågan om hållbarhet tas på större allvar inom branschen, säger Malin Möller, chef för Hållbar Verksamhetsutveckling på KGK och Autoexperten, och fortsätter:

Utvecklingen av fossilfria bilar går snabbt framåt och omställningen innebär att kraven på verkstädernas kunskap ökar i samma takt. Hållbarhet i verkstadsbranschen handlar inte längre bara om kemikaliehantering och säkerhetsrisker, de som arbetar i verkstäderna måste också vara experter på el och datorer, menar Malin.

– I anknytning till den snabba utvecklingen inom fordonsbranschen måste våra verkstäder hålla samma takt. Det är det Autoexperten kallar ”hållbarhet på väg”.

Fokus på framtiden
Att säkra upp verkstäderna enligt Godkänd Bilverkstad är bara en liten del av det hållbarhetsarbete Autoexperten bedriver. Man vill även vara ett ansikte utåt som visar att man tar ett större ansvar i frågan, med förhoppning om att fler följer efter.

– Vi har tydliga visioner gällande vårt strategiska hållbarhetsarbete, menar Hanna Bühlmann, Hållbarhets- och Konceptutvecklare på Autoexperten, man måste vara de som vågar ställa sig upp och säga att nuvarande arbete inte räcker. Alla i branschen måste göra det för att vi ska kunna överleva.

Just nu handlar det om att säkra verksamheten och att implementera ett systematiskt hållbarhetsarbete för att förhålla sig till dagens krav, men också arbeta proaktivt för att vara fullt redo och utbildad innan nya krav kommer.

– Man ska alltid leva upp till de krav och förväntningar man har på sig, men vi vill göra mer än så. Den dagen de höjs vill vi redan vara på god väg, avslutar Hanna.

Presenteras av:

Autoexperten är en rikstäckande verkstadskedja och del av KGK-koncernen. Idag är drygt 430 verkstäder och 60 butiker anslutna, men vi fortsätter att växa. Hos oss står kundens trygghet i fokus – därför reparerar och servar vi alltid enligt tillverkarnas egna instruktioner och med delar av högsta kvalitet.

Klimatsmart materialhantering

MultiDocker, som utvecklar och säljer materialhanterare globalt, driver också innovation av miljöeffektiva maskiner. Genom logistiklösningar, analyser, och eldrivna maskiner leder man förändringen av marknaden.

– Vi har arbetat med miljöfrågan i över tio år och ser nu en starkare efterfrågan, säger Maria Bogren, vd i MultiDocker.

Då FN:s hållbarhetsmål styrs mot ökad effektivitet, elektrifiering och minskade växthusgasutsläpp faller det sig naturligt att även materialhantering förnyas. MultiDockers projekt inkluderar effektivisering av logistikflöde, eldrivna motorer, fossilfria bränslen och ledtidsreducering.

– Förra året lanserade vi vårt miljöfokuserade varumärke, Blue Line, för att effektivisera vår satsning av miljömedvetna logistiklösningar, förklarar Maria.

På kundlistan finns både ledande svenska bolag och globala såsom Brasiliens största pappersmassabolag. Via samarbetet med Caterpillar är MultiDocker en favorit på den amerikanska marknaden.

MultiDocker genomför en nyemission 17 juni - 1 juli med syfte att bättre leverera på bolagets stora orderbok.

Presenteras av:

MultiDocker utvecklar och säljer maskiner för materialhantering i hamnar, skogsindustrier, och lastterminaler för stål, skog, och övrigt bulkgods. Maskinerna karaktäriseras av hög kapacitet, kvalitet, och eftermarknadsservice. MultiDocker erbjuder även tjänster inom logistikflödesoptimering.

Så löser Goalplan problematiken med distansledarskap

Med över 18 års erfarenhet inom försäljning i bagaget såg Henrik Troselius, vd och grundare på Goalplan, problem med hur man i arbetsvärlden arbetade med sälj och ledarskap från distans.
– Jag hittade ingen lösning, så jag tog saken i egna händer, berättar Henrik.

– Det var 2015, när jag arbetade som säljchef, som jag insåg att vi använde samma produkter som vi gjorde innan iPhone och appar kom till. Det var fortfarande papper och penna, excel och email som användes i kommunikationen mellan chef och medarbetare inom många företag, trots att vi för länge sen borde haft mer effektiva lösningar, säger Henrik Troselius, vd och grundare på Goalplan.

Sa upp sig
Henrik letade länge efter ett allt-i-ett verktyg som skulle förenkla arbetet. Han berättar att marknaden var väldigt inriktad på enstaka funktioner och erbjöd ingen helhetslösning.

– Jag hittade en massa appar som löste enstaka problem, men jag ville inte behöva ha flera olika appar. Istället för att acceptera det så sa jag upp mig för att bygga ett system själv, som tar ett grepp kring hela ledarskapets utmaningar.

Enligt Henrik själv krävdes blod, svett och tårar för att få igång företaget och även att ta fram en säljbar produkt, som skapade det värde som Henrik själv saknade som säljchef.

– Senaste halvåret har vi både nya och stora kunder och Goalplan skapar just det värde som jag saknade.

Läs mer om Goalplan här

Komplett verktyg
Med hjälp av Goalplan får du snabbt och smidigt en översiktlig syn på din organisations prestationer. Det förenklar även för de anställda att nå sina mål när dessa enkelt finns att se och följa. Goalplan ser till att förse dig med du behöver ha nära till hands för att kunna utföra ett bra ledarskap, och hjälper dig att nå de resultat du och din organisation satt upp.

– Det är det kompletta målstyrningsverktyget. Oavsett var man är är det enkelt att ta del av all information runt företaget. Har man en deadline kan man snabbt se hur man ligger till och kan ta action därifrån, avslutar Henrik.

Presenteras av:

Goalplan AB
www.goalplan.com
Karlavägen 40
114 49 Stockholm
Grundades 2016
info@goalplan.com

Fredrik Bengtsson, VD, NE

Läromedel för en likvärdig skola

Likvärdighet i skolan innebär att alla elever ska ha samma tillgång till utbildning och att all utbildning ska ha likvärdig kvalitet. Ett viktigt steg för att nå dit är att säkerställa tillgången till uppdaterade och ändamålsenliga läromedel i samtliga ämnen.

I dag avgörs elevernas tillgång till läromedel av vilken kommun de bor i, vilken skola de går i och vilka ämnen de läser. NE är i Sverige ensamma om att erbjuda digitala läromedel i alla ämnen för grundskolan. Ett fundament för alla lärare och elever som förutom läromedel också inkluderar uppslagsverket Nationalencyklopedin, digitala ordböcker och tiotusentals utbildningsfilmer.

– Vi vill att alla elever ska ha tillgång till objektiva, lättillgängliga och uppdaterade läromedel, så att fler kan lära sig mer. Det är glädjande att allt fler kommuner arbetar aktivt med att stärka likvärdigheten i skolan och ser tillgången till läromedel som en viktig pusselbit för att nå dit, säger Fredrik Bengtsson, VD på NE.

Rustar alla elever för framtiden
Kompletta och individanpassade läromedel i alla ämnen och årskurser är inte bara viktigt för likvärdigheten. Studier visar att det särskilt är möjligheterna till individanpassning av uppgifter som gör de digitala verktygen effektiva i undervisningen. Störst nytta av digitala läromedel har lågpresterande elever.

– Lika viktigt som att läromedlen är kompletta är att de är anpassningsbara för elever på olika kunskapsnivåer och med olika förutsättningar. Vi vet att det finns många elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan i dag. För dem är det oerhört värdefullt att det finns stöd inne i själva läromedlet, smarta funktioner som uppläsning, läslinjal eller möjligheten att översätta en text. Rätten att lära sig nya saker är en demokratifråga. Det är viktigt att alla elever ges möjlighet att få en allmänbildning som rustar dem för vuxenlivet, avslutar Fredrik Bengtsson.

Läs mer om NE här. 

Statistik från Brottsförebyggande rådet – Brå, mySafety Försäkringars expert PA Prabert

Bedrägerier och ID-kapningar ökar och blir allt mer sofistikerade – så kan du skydda dig

Digitaliseringen går i rasande takt och allt fler befinner sig på nätet. I och med det har tyvärr ett växande samhällsproblem uppstått: nätbedrägerier och ID-kapningar. För förövarna är det i princip riskfritt och det syns tydligt i statistiken eftersom det är det näst vanligaste brottet i Sverige. Sedan pandemins start har bedragarna även gjort vaccinationsviljan till sin fördel när de utgett sig för att vara från Folkhälsomyndigheten. Mycket kan kännas mörkt, men det finns ett sätt att skydda sig – med mySafetys försäkringar.

Det är lätt att tänka att bedrägeribrott inte kommer drabba en själv. Men faktum är att nästan 80 000 svenskar har polisanmält bedrägerier mellan januari och maj i år. Många har lätt att syna ett dåligt utformat sms eller mejl, men bedragarna blir allt mer sofistikerade och använder nya trender för att utföra brotten. Sedan pandemins start har de exempelvis utnyttjat vaccinationsviljan och minst 158 000 svenskar i åldrarna 16 till 79 år har utsatts för försök till vaccinationsbedrägeri. Som individ kan och bör du därför skydda dig. mySafety erbjuder försäkringar som skyddar både privatpersoner och företag mot bedrägerier.  

– När du väl blivit utsatt för ett bedrägeri kan det vara svårt att veta hur du ska gå tillväga för att lösa problemet. Med vår försäkring som är Sveriges första bedrägeriskydd får du adekvat hjälp. Den inkluderar en assistanstjänst och erbjuder stöd dygnet runt. Vi hjälper dig snabbt att komma till rätta, säger PA Prabert, mySafety Försäkringars expert.  

Ekonomisk ersättning och proaktiv bevakning
mySafety grundades för över 20 år sedan och har en stor expertis inom området. Med deras ledande bedrägeriskydd får individen hjälp vid alla former av nätbedrägerier och finansiella bedrägerier, oavsett om det handlar om social manipulation, BankID-bedrägerier, vishing, ID-kapning, kortdebitering eller kontodebitering. mySafetys experter hjälper bland annat till att spärra person- och kortuppgifter samt kontakta fordringsägare och myndigheter. I försäkringen ingår även ekonomisk ersättning och om det skulle gå så långt att juridisk hjälp behövs bistår mySafety även med det.  

– I vår försäkring ingår också proaktiv bevakning där vi samarbetar med säkerhetsbolaget Defentry. Bevakningen ger en överblick på var dina känsliga uppgifter finns och om de hamnat på darknet. Det går att välja hur mycket information som ska bevakas och sedan skickas notifieringar om något skett. Då kan vi sedan rekommendera vilka åtgärder som bör vidtas, säger PA Prabert.  

Kan minska förtroendet för det digitaliserade samhället
Bedrägerier och ID-kapningar brukar ofta kallas för ett riskfritt brott för utövarna just eftersom många polisanmälningar och förundersökningar läggs ner. Det finns även ett stort mörkertal, men enligt en undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av mySafety utsätts miljontals svenskar för försök varje år.  

– Det här kostar alla parter väldigt mycket pengar och riskerar även på sikt att skapa en förtroendekris för den digitala tillväxten, på samtliga områden. Det blir som ett chicken race, problemen med brotten ökar och allt mer pengar satsas på säkerhetslösningar. Bryter vi inte trenden så accepterar vi problemet, avslutar PA Prabert.  

Vill du veta mer om mySafetys bedrägeriskydd? 

Om mySafety
mySafety Försäkringar har i över 20 år utmanat försäkringsbranschen med innovativa lösningar för såväl nya som gamla problem och brott. Vi är ledande inom bedrägeri- och ID-skyddsförsäkringar samt andra trygghetstjänster som förenklar i vardagen. Genom partners och våra egna kanaler erbjuder vi försäkringar till privatpersoner och företag i Norden. 

Vill du veta mer om mySafety?