Tillgängligt lärande ska höja skolresultaten i Sundbyberg

2018-2021 genomfördes Undervisningslyftet i Sundbybergs stad. Nu går man vidare med Tillgängligt lärande där den fysiska, pedagogiska och sociala miljön ska anpassas för att skapa tydlighet, enkelhet och lugn i vardagen på lång sikt.

Undervisningslyftet syftar till att höja undervisningskvaliteten och öka lärarnas medvetenhet om hur de undervisar. Tillgängligt lärande är den naturliga fortsättningen och går ut på att ordna skolmiljön så att den passar alla elever och den inkluderar alla skolformer i Staden.

– Det ska bli intressant att se hur skolresultaten utvecklas över tid, säger Marie Truedsson, Bildningsdirektör i Sundbybergs stad. Undervisningslyftet har redan lett till att de genomsnittliga betygen ökat ett helt steg.

Långsiktig process
Utgångspunkten är att det som är bra för elever med svårigheter, är oftast bra för alla våra elever, till exempel bildstöd i klassrummet. Forskning visar till exempel att en tydlig början och ett tydligt slut på en lektion fungerar bäst.
Under det första året fokuseras Tillgängligt lärande på den fysiska miljön, det andra på den pedagogiska miljön i undervisningen och det tredje på den sociala miljön.

– Men det är viktigt att poängtera att detta är en långsiktig process. Vi upplever att lärarna uppskattar långsiktiga och strukturerade utvecklingsinsatser, säger Marie Truedsson.

Alla med på tåget
På skolorna leds arbetet av skolledningen tillsammans med förstelärarna. I nästa steg håller förstelärarna regelbundna möten med lärarna där de arbetar enligt modellen kollegialt lärande. De läser litteratur, reflekterar tillsammans samt provar och förändrar miljön i praktiken. Sektorn har också en central styrgrupp med en processledare som håller ihop insatsen. Externa föreläsningar, exempelvis av Malin Valsö och Linköpings universitet, är återkommande inslag.

Lugn skolmiljö
Det man fokuserat på hittills är att skapa en lugn skolmiljö som underlättar koncentration och inlärning. I klassrummet har det handlat mycket om att ta bort visuellt buller som distraherar, till exempel onödiga lappar, planscher och prylar. Det som finns i klassrummet ska finnas där för att fylla en pedagogisk funktion.

I korridorer och andra utrymmen har man jobbat med att skapa rum i rummen eller lugna vrår med hjälp av t.ex. skärmar och växter. Flera har också satt upp frostat glas för att minimera distraktioner. Nu pågår för fullt utvärdering av första året, men resultat finns redan.

– Att skolmiljöerna är mycket mer avskalade och lugna syns med blotta ögat, menar Marie Nyhed, verksamhetschef för lärande och bildning i Sundbybergs stad. Vi har fått många positiva reaktioner från både elever och föräldrar.

Stort intresse
– Det som uppskattas av skolorna är att de får en bas av kunskap att utgå ifrån. De kan sedan välja att bredda eller fördjupa arbetet utifrån den egna skolans förutsättningar, fortsätter Marie Nyhed. Det har också varit ett stort intresse för vårt arbete från andra kommuner, universitet och näringsliv, avslutar Marie Nyhed.

Vision: Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt.
Elevantal: 3860
Antal skolor: 10
Utvecklingsinsatser: TLär, Digitalisering, Systematiskt kvalitetsarbete-analys
Förhållningssätt: Dialog, delaktighet och didaktik
Fokus: Undervisningens kvalitet
Nästa steg: Didaktisk läroplan för hållbarhet

Läs mer här: www.sundbyberg.se

Folkbildning är ett viktigt inslag i det livslånga lärandet

Sverige har en lång historia av att kunna erbjuda kunskap och bildning på olika nivåer. Där folkbildning som studiecirklar och folkhögskola är, och har varit, en viktig del för att involvera fler och stärka demokratin. Något som har blivit allt viktigare i dagens digitaliserade och globaliserade samhälle som lett till ökad polarisering och utanförskap.

– Civilsamhället är en viktig kraft för en sammanhållen demokrati. Folkbildningen bidrar till att öka människors egenmakt. Därför är det så viktigt att vi finns för en bredd av människor, inte minst de grupper som delvis står utanför samhället, som exempelvis äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. Det gör att vi kan minska utbildningsklyftorna och stärka det egna lärandet, säger Johan Fyrberg, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan.

Med verksamhet i Sverige alla kommuner har Studieförbundet Vuxenskolan som mål att ge många människor en möjlighet att utvecklas genom olika kultur- och bildningsaktiviteter. Det kan vara allt ifrån studiecirklar och kulturarrangemang till föreläsningar, där man kan delta både fysiskt och digitalt. Det viktiga är att allt deltagande är frivilligt och utan kunskapskrav för att få delta.
– Vår verksamhet stödjer den enskilda människan och det breda föreningslivet med en unik pedagogik och infrastruktur. Formen är fri och frivillig. Det är deltagarens lust till lärande och utveckling som står i centrum. För den oinvigde och i resonemang om direkt nytta och avkastning så kan det framstå som främmande. Men forskning och erfarenhet visar just på att folkbildningens pedagogik leder till att människor går från utanförskap, vidare till utbildning och in i arbetsmarknaden, berättar Johan Fyrberg

Mitt Val - ett prisat demokratiprojekt
Ett lyckat exempel på folkbildning är studiecirkeln Mitt Val som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning. En demokratiskola där deltagarna bland annat får lära sig vad demokrati är, vilka partier och politiker som man kan rösta på och hur det går till att rösta. Sofia Johansson som bor på Gotland gick cirkeln i höstas och är nu en av två cirkelledare för studiecirkeln.
– Mitt Val har betytt väldigt mycket för mig. Jag har blivit tryggare och säkrare i att prata om de här frågorna. Nu lyssnar folk på mig och pratar inte bara förbi mig.

Mitt Val hjälper de som deltar att förstå vad politikerna menar och vilka frågor som drivs på kommunal, regional och nationell nivå.
– Det är väldigt vanligt att man inte förstår vad de politiska partierna vill eller hur själva röstningen går till. Det gör att många inte vågar gå och rösta. Därför är Mitt Val så viktigt eftersom alla röster är lika värda och studiecirkeln gör så att fler röstar, förklarar Sofia Johansson.

Mitt Val har anordnats sedan 2014 och i år planeras 150-200 cirklar i över 100 kommuner i Sverige. 2018 vann cirkeln ett FN-pris för bästa demokratiska projekt.
– Jag tycker att fler ska gå. Då får man reda på vad demokrati och politik innebär och blir mer delaktig i samhället, avslutar Sofia Johansson.

Vi når varje år fler än 3 miljoner människor i cirklar, föreläsningar och kulturprogram via fysisk/digital verksamhet i alla Sveriges kommuner. Mitt val är en studiecirkel för att möjliggöra för personer med intellektuell funktionsnedsättning att lära sig mer om och delta i valet. Metoden har fått utmärkelsen ”International best practice” inom politik och delaktighet för personer med intellektuellt funktionshinder av FN:anknytna Zero project.
www.sv.se


Aluwave och Siemens erbjuder framtidens IoT-styrning av fastigheter

För att klara av energibrist och högt ställda miljömål behöver smart fastighetsstyrning bli norm – inte minst i skolvärlden. Denna möjliggör en mer trygg och hälsosam arbetsplats och kan samtidigt kapa så mycket som 85 procent i energikostnader.

Tillsammans med Siemens tillhandahåller nu Aluwave ett ultramodernt och energieffektivt system för smarta byggnader: Siemens Enlighted. Siemens Enlighted är en IoT-lösning som består av små mikrodatorer, vilka installeras i befintliga armaturer och kopplas till en avancerad analysplattform. Från där är möjligheterna obegränsade, men i skolmiljön är första steget att ta kontroll över belysningen. 

Sensorerna kan anpassa ljuset efter mängden ljus från fönsterna med funktionen Human Centric Lighting som återger dagsljuset. För elever och pedagoger i skolorna ger det här en mycket positiv påverkan på deras arbetsmiljö och trivsel. I det långa loppet leder detta till att elevernas resultat och pedagogernas prestationer förbättras. 

– Systemet är så smart att det till och med vet om det är monterat i Skåne eller Lappland, eftersom behoven ser olika ut, förklarar Mats Salomonsson, VD för Aluwave.

Utöver att mäta ljus, kan sensorerna också läsa rörelse, energiförbrukning, värme, kyla samt lokalisera både människor och material. Detta öppnar upp för möjligheterna att styra fastighetens alla funktioner utifrån hur byggnaderna faktiskt används. 

– Belysningsstyrning är ingenting nytt på marknaden, utan det som gör systemet kraftfullt är påbyggnadsmöjligheten av applikationer och tjänster. Dessa ger förståelse över hur byggnaderna används och hur de kan styras mest effektivt, säger Sofia Erinder, digital affärsutvecklare hos Siemens.

Stor expertis inom belysning
Aluwaves kompetens omfattar förståelse av ljus, elektronik, mekanik, design, produktion och distribution. På grund av sin bredd tar bolaget ofta rollen som produktutvecklingspartner i sina kunders projekt.  

– Vi äger hela utvecklingsprocessen inom oss och kan tillhandahålla produkt som är färdig för marknaden på bara fyra till sex månader, säger Mats Salomonsson.

Han fortsätter:

– Mer som utmärker oss är vår kompetenshöjd, eftersom vi kommer ifrån elektroniksidan, och att vi alltid levererar en väldigt bra kvalitet. Vi tillverkar heller inga egna produkter, så med andra ord konkurrerar vi aldrig med våra kunder.

Framtidsplaner
För att kunna fortsätta med innovationsprojekt och effektivisera sin produktion ytterligare så flyttar Aluwave in i nya lokaler vid årsskiftet. Anläggningen byggs nu och ska bli den modernaste belysningsfabriken i Europa. Där kommer sensorerna integreras direkt i armaturerna och tillsammans säljas på marknaden som ett system. 

Läs mer om Aluwave här

Aluwave är ett innovationsföretag som tar fram skräddarsydda lösningar för belysningsbranschen, med produktionsenheter i Sverige och Asien. Siemens är ett teknikföretag som har stått för innovation, kvalitet och pålitlighet i mer än 170 år, med hjärtat i elektrifiering, automation och digitalisering.

https://www.youtube.com/watch?v=qDO4Tt3xm-k

ABCD - nya förskolor för leken, lärandet och livet

Svenska kommuner behöver bygga 700 nya förskolor de kommande sex åren. Med ABCD-förskolorna har Skanska tagit ett helhetsgrepp på kommunernas utmaningar och behov inom förskoleverksamheten.
– Vi vill skapa en hållbar och trygg miljö för de viktigaste människorna, en mylla där små människor ska lära, leka och vistas under några av de formbaraste åren av sina liv, säger Nicklas Hagervall, konceptansvarig Förskola på Skanska.

Det finns ett stort behov av nya förskolor i Sverige. Adda Inköpscentral, verksamhetsstöd till offentlig sektor inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gjorde för några år sedan bedömningen att svenska kommuner behöver bygga minst 700 nya förskolor de kommande sex åren. Man gick därför för tre år sedan ut med en central upphandlingsförfrågan där målsättningen var att underlätta för landets kommuner att avropa färdigprojekterade förskolor i hela landet. Adda har nu skrivit ramavtal med ett antal entreprenörer som kommunerna nu har möjlighet att samarbeta med.

Bygger för kommuner i hela landet
Skanska var den aktör som generellt sätt rankades högst i upphand-lingen och deras koncept, ABCD-förskolorna, har nu börjat implementeras vid byggandet av förskolor på olika håll i landet.

– Att bygga en förskola är en stor investering. Därför har vi i samarbete med Sweco utvecklat våra ABCD-förskolor så att de blir så hållbara och kostnadseffektiva som möjligt, även på lång sikt. Det finns en inbyggd flexibilitet som gör det möjligt att förändra nyttjandet av lokalerna utan dyra ombyggnationer, berättar Nicklas Hagervall, konceptansvarig Förskola på Skanska.

ABCD-förskolorna finns i fyra alternativ i olika storlekar, för fyra till åtta avdelningar och i en eller två våningar. Lösningarna grundar sig i ett omfattande arbete utifrån pedagoger, fastighetstekniker och barn.
Skanska vann i de sexton anbudsområdena och kan därför upphandlas av alla Sveriges kommuner. Hittills är fyra av förskolor färdigproducerade och överlämnade till kommunerna – i Mörsil, Vårgårda, Motala och Eslöv.

– Vi har cirka 30 signerade avtal idag, från Eslöv i söder till Gällivare i norr. Utöver de fyra skolor som redan öppnat är ytterligare tio styck-en under produktion, berättar Nicklas.

Större enheter bra även för barnen
Trenden går mot större förskolor.

– Det beror på att totalekonomin för kommunen bättre – det finns stordriftsfördelar – men det blir faktiskt bättre även för barnen. Det handlar om att man får bättre tillgång till pedagoger och vikarier, att man får möjlighet att bygga en riktigt bra utemiljö, att det blir kostnadseffektivt att laga maten på plats så man har råd att ha ett eget kök i stället för mottagningskök som många kommuner har, berättar Nicklas.

Nicklas menar att Skanska nu steg för steg – i takt med att allt fler skolor blir nyckelfärdiga – får en bra förståelse för vad som behöver justeras och utvecklas.
– Det finns bland annat ett inbyggt incitament i ramavtalet som handlar om att jobba med klimatavtrycket – entreprenörerna skall årsvis komma in med ambitioner på förbättringar och detta kan kommunen sedan använda som en utvärderingsparameter. Man kan alltså välja entreprenören med lägst klimatavtryck.

Arton månader från start till mål
Den största uppsidan, menar han, handlar om att effektivisera den övergripande projekttidplanen, från kontakt till överlämnad förskola, där finns den största tidsvinsten. Idag tar det ca 18 månader från kontakt till färdig förskola och tiden styrs oftast av kommunens egen behovs- och beslutsprocess.
Erik Backman, ledamot i kommunfullmäktige i Motala, uppskattar det nära samarbetet med Skanska och flexibiliteten i ABCD-konceptet.

– Vi valde Skanska för att vi tyckt om det modulära i konceptet samt utformningen. Vitsen är att inte anpassa så mycket att vi till slut inte vet vad vi bygger. Vi vet hur den kommunala byggklossen ser ut, omfattar samt kostar. Sen kan vi applicera detta i flera geografier med förutsägbarhet, det har vi gillat och attraherats av, säger han.

Skanska, ett av världens största bygg- och projektutvecklingsföretag, tar med ABCD-förskolorna ett helhetsgrepp på kommunernas utmaningar och behov inom förskoleverksamheten. Man använder här sin kunskap och förmåga att blicka framåt för att forma hur barn, föräldrar och lärare arbetar och möts.

Mer info på skanska.se/forskolor

Hållbar belysning som främjar lärande och hälsa

Inom skolan jobbar man hela tiden med att skapa en god pedagogisk miljö. Något man ofta glömmer bort är belysningen men där finns det mycket att vinna, menar Rob van Brunschot, Country Leader på belysningsföretaget Signify i Sverige.
– Hälsa och hållbarhet är de viktigaste aspekterna vid val av ljus, särskilt i skolans värld, säger han.

Belysning har en stark effekt på människors liv. Särskilt när vi spenderar ungefär 90 procent av vår tid inomhus samtidigt som vi är skapade för ett liv utomhus. Något som påverkar dygnsrytmen men också signalsubstanser som kortisol och melatonin.

– Att enbart vistas inomhus är inte optimalt för oss människor. Men en väl fungerande inomhusbelysning kan ha en positiv påverkan på våra mentala funktioner. Det här har varit känt i 15-20 år, men trots det förstår man oftast inte ljusets roll i våra liv, säger Rob van Brunschot.

Han ger några exempel: som att människor på sjukhus som ligger nära ett fönster läker snabbare än de patienter som är placerade vid en korridorsida. Att tillgång till dagsljus har en direkt påverkan på sömn, koncentration och lärande samt indirekt på minnesfunktioner, immunsystem och mående. Allt mycket relevant för skolmiljöer.

Effektivt mot smittspridning
– Lärare, elever och annan skolpersonal löper en högre risk att bli sjuka. Detta är något som skulle kunna minskas med UVC-ljus som inaktiverar virus. Våra mobila enheter är helt säkra att använda - UVC-ljuset är nämligen dolt inuti enheten och det är luften som desinfekteras.

UVC-ljus har använts inom vården i över 40 år men Rob van Brunschot menar att det även skulle kunna vara effektivt mot smittspridning inom skolan. Tester har visat att UVC-ljuskällor inaktiverade 99 procent av SARS-CoV-2-viruset på 6 sekunder.*

Belysning som ökar lärande
Andra aspekter är de som brukar beskrivas som ljusets temperatur, alltså varmt eller kallt ljus. Där man genom att följa dagsljusrytmen i ett klassrum kan förbättra elevernas lärande.

– Läraren kan med hjälp av belysningen påverka det som händer i klassrummet. Till exempel när eleverna har varit ute och kommer tillbaka väldigt aktiva kan läraren skapa ett lugn genom att använda dagsljusets dynamik. I en studie som gjordes vid Universitetet Hamburg-Eppendorf i Tyskland visade det sig att en förändrad belysning minskade hyperaktivitet med 76 procent. Och att ljus som simulerar solnedgång gör oss lugna, avslappnade, mer intresserade av samarbete och socialt accepterande, säger han.

Andra positiva resultat som studien visade var att skolbarn förbättrade sin koncentration och uppmärksamhet vid rätt belysning. Dessutom ökade läshastigheten och eleverna gjorde färre misstag.

Hållbarhet i skolan
Ljus är en viktig del av många skolor och kommuners väg mot att bli CO2-neutrala. Ett bra sätt att minska miljöpåverkan är att använda energieffektiv LED-belysning och smarta styrsystem. Rob van Brunschot säger att om alla skolor i Sverige skulle byta till LED-ljus skulle koldioxidutsläppen minska med 1000 ton per år. Något som skulle få ännu större besparingseffekt om vi med smarta system såg till att lampor enbart var tända där människor vistas.

– Ett sätt att skapa hållbara skolor är att släcka ned när ingen är där. Det fina är att det finns en enkel lösning på detta bara genom att välja LED-ljus och trådlösa sensorer, avslutar Rob van Brunschot.

* Nadia Storm et al., Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020, https://www.nature.com/articles/s41598-020-79600-8. The UV-C irradiance used in this study was 0.849 mW/cm2.

Signify är världsledande inom belysning för företag och konsumenter. Våra produkter, system och tjänster inom belysning hjälper våra kunder att njuta av en överlägsen ljuskvalitet. Vårt syfte är att tillvarata ljusets enastående potential för ett ljusare liv och en bättre värld.

Läs mer på: www.signify.com

Trygg-Hansa satsar på ungas psykiska hälsa

Enligt Folkhälsomyndigheten upplever varannan femtonåring i Sverige sömnsvårigheter och oro – varje vecka. Ändå är psykisk hälsa inget som står på schemat i skolorna runt om i landet. Detta vill Trygg-Hansa ändra på.

Tillsammans med hjärnforskare, pedagoger, experter och ungdomar har Trygg-Hansa tagit fram en kostnadsfri, digital och interaktiv utbildning som tar ett grepp om psykisk hälsa. Den riktar sig främst till ungdomar i högstadiet.

– Allt fler barn och unga mår dåligt idag. Det är ett av våra största folkhälsoproblem, säger Alexandra Björnsson, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa, likväl initiativtagare till utbildningen.

Hon fortsätter:
– Även om det pratas mer om psykisk hälsa i samhället, så saknas det konkreta och lättillgängliga lösningar som vänder sig direkt till ungdomarna. Unga efterlyser dessutom att skolan ska ta mer ansvar för detta, så det känns som en naturlig plats att prata om de här frågorna. Kunskap tidigt är nyckeln och vi tror att det är i skolan vi kan göra störst skillnad, eftersom vår utbildning har ett förebyggande perspektiv.

Alexandra Björnsson, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa

Utbildningens innehåll
”För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa” ger ungdomar handfasta verktyg till att kunna må bra under tonårstiden samt hjälper dem att förstå skillnaden mellan psykisk ohälsa och naturliga delar av livet. Materialet är uppdelat i fyra större delar och består bland annat av informativa filmer och uppdrag, vilka utförs på egen hand eller tillsammans i klassen.

– Upplägget ger lärarna flexibilitet. Vill man gå igenom allt så räcker det till flera terminer, men man kan också välja ut enskilda bitar, säger Alexandra Björnsson.

Den digitala plattformen innehåller vackra illustrationer och tar ungdomarna på en resa i en spännande miljö, där de kan fylla sina ryggsäckar med kunskap under färden. Tack vare ett samarbete med BRIS, kan de även få direkt stöd genom att klicka på en länk i den virtuella världen.

– Även om vår utbildning har ett förebyggande perspektiv, så vet vi samtidigt att många inte mår bra och de behöver vi också ta hand om, säger Alexandra Björnsson.

Uppmanar andra att agera
En nygjord Novusundersökning från Trygg-Hansa visar att drygt åtta av tio svenskar vill att undervisning i psykisk hälsa bedrivs i skolan. Ungefär lika många tycker också att det är skolans ansvar. Trots detta finns ämnet inte i läroplanen.

– Vi vill inte vänta på att någon annan sätter psykisk hälsa på schemat. Det har vi inte tid med. Därför gör vi det här, säger Alexandra Björnsson.
Hon påpekar samtidigt att fler instanser behöver ta sitt ansvar.

– Förebyggande insatser minskar risken för psykisk ohälsa senare i livet, så är det. Vi måste göra detta tillsammans och samverka över gränser.

 

Trygg-Hansa jobbar aktivt med att förebygga skador i livets alla skeden. Som partner till Avicii Arena arbetar de för ungas psykiska hälsa genom bland annat utbildningen "För alla unga". Den innehåller fyra delar:

  • Hjärnhälsa
  • Tonårstiden, känslor och psykisk ohälsa
  • Alkohol och drogers påverkan på hjärnan
  • Sammanfattning och fördjupning

www.forallaunga.se

”Vi behöver varje barn som fullvärdig medborgare”

Alla barn förtjänar en likvärdig utbildning. Utbildning och digitaliserat lärande ska alltid utgå från eleven och elevens behov. Det menar Maria Abrahamsson, konsultchef på Foxway, är nyckeln för att driva skolans digitalisering framåt.

Med bakgrund som rektor och lärare har Maria Abrahamsson kunskap och förståelse för skolans digitaliseringsutmaningar. Idag stöttar Foxway kommuner och skolor runt om i Sverige på både strategisk och operativ nivå, och utmanar dem att tänka innovativt kring digitaliseringen och dess effekter.

– Att erbjuda digitala verktyg i skolan är inte digitalisering. Det krävs att de används, och att de används på rätt sätt. Då får vi digitalisering på riktigt och kan säkerställa en digital transformation, förklarar Maria Abrahamsson.

Enligt Abrahamsson börjar digitaliseringen i kommunledningen. Men lokala skillnader i synen på digitalt lärande och i strukturen för att stötta transformationen medför stora variationer mellan olika kommuner och skolor. Som erfarenhetsbärare mellan verksamheter kan Foxway därmed erbjuda en helhetslösning.

– Våra lösningar handlar om att erbjuda hårdvara i kombination med såväl pedagogisk som teknisk vägledning genom verktyg, innovation samt processer i ett helhetsperspektiv. Då kan vi säkerställa att hårdvaran används på rätt sätt och ger effekt på såväl undervisning som för elevens lärande.

– Vi har alltid eleven i fokus, det ligger i vårt DNA. Vår styrka är vårt helhetsperspektiv med erfarenheter från strategisk och operativ nivå. Vi drivs av att bidra till en digitaliserad lärmiljö för alla elever. Där alla elever får samma förutsättningar att bli fullvärdiga medborgare.

Foxway är ett av Europas ledande företag inom cirkulära IT-tjänster och återvinning av elektronik. Företaget har över 1000 anställda och erbjuder hållbara IT-tjänster till mer än 130 länder. Foxway är specialister på digitalisering av skola genom tekniskt och pedagogiskt stöd i de strategiska och operativa delarna av skolverksamheten.

www.foxway.com/sv

Gratis skolfrukost för bättre skolresultat och jämlikare samhälle

I en undersökning som Arla genomförde förra året uppgav var tredje elev i grundskolan och varannan i gymnasiet att de slarvar med frukosten. Många försök med gratis skolfrukost har gjorts och mycket talar för att det leder till lugnare skolmiljö, bättre skolresultat och mer jämlika uppväxtvillkor. Malin Larsson (S) och Ulrika Heie (C) bjöd in till ett riksdagsseminarium i samarbete med LRF Mjölk.

En nyttig frukost ger en bra start på dagen. Men enligt Arlas Frukostbarometer uppger många elever att de inte äter frukost och en majoritet av rektorerna anser att elevernas frukostvanor är ett problem. Det är också vanligare att barn till föräldrar med lägre inkomster inte äter frukost.

Riksdagsseminarium om gratis skolfrukost
De försök med gratis skolfrukost som gjorts visar att frukosten har stor betydelse både för elevernas studieresultat och arbetsron i klassrummet. Det här är frågor som står högt upp på den politiska agendan och på Mjölkens dag, den 1 juni, bjöd därför Malin Larsson (S) och Ulrika Heie (C) i miljö- och jordbruksutskottet in riksdagen till ett samtal om potentialen med frukostservering på landets skolor.

Jämlikare skola
– Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport från i höstas visade att vart femte barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet. Avgiftsfri skolfrukost kan vara ett verktyg för att motverka detta och nå en mer jämlik skola . Det är i skolan vi lägger grunden för ett starkt och tryggt samhälle, menar Malin Larsson.

– Skolor som erbjuder frukost ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan, eftersom de slipper vara hungriga och kan koncentrera sig lättare. Det är många viktiga och spännande initiativ som pågår runt om i Sverige, där lärande och kost uppmärksammas. Jag ser fram emot att fler engagerar sig i detta, säger Ulrika Heie.

Utjämningspotential
Vid mötet presenterade Dan-Olof Roth, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och Petter Lundborg, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, sin forskning om vad den avgiftsfria skollunchen betytt för folkhälsa och utjämning av socioekonomiska skillnader. Forskningen pekar på att avgiftsfria näringsrika skolluncher är ett mycket samhällsekonomiskt effektivt sätt att bidra till mer jämlika uppväxtvillkor. Nu vill de gå vidare och studera vad införande av skolfrukost kan innebära.

– Givet de positiva resultat vi finner för utbildning och inkomster vid införandet av skollunchen på 1960-talet tror jag det även finns potential för socioekonomisk utjämning av skolresultat vid införande av skolfrukost, säger Dan-Olof Rooth.

Skolprojekt
Några skolor som prövar skolfrukostservering var på plats i Riksdagen för att dela med sig av sitt arbete. Martin Roth, rektor på Borgarskolan i Malmö, berättade om hur de sedan några månader tillbaka serverar frukost varje morgon.

– Genom att erbjuda frukost innan skolstart ser vi att elever som normalt inte äter frukost  presterar bättre i klassrummet. Det är bra för den enskilde eleven och för gruppen. Allt till en mindre slant som sannolikt har långsiktiga effekter.

På Norrstrandsskolan i Karlstad erbjuder man frukost och har skolmatsalen öppen hela dagen. Detta har varit mycket uppskattat och lockat 70-80 elever om dagen.

Läs mer här!

”Jättebra! Man får en mycket lugnare morgon hemma. Det är också mysigt att äta frukost med sina kompisar.

Lovisa Lyngstad, Norrstrandsskolan

”En toppengrej! Morgonstressen minskar och man orkar med de långa dagarna."

Linnéa Sjöstedt, Norrstrandsskolan

"Skönt att slippa stressa och äta i lugn och ro på skolan istället. Det bästa är att allt både är gott och nyttigt!

Tindra Lindgren, Norrstrandsskolan

God akustik en förutsättning för studiero

I dag blir skolorna allt större, och de tillgängliga ytorna ska fylla mer än ett syfte. Samtidigt ersätts korridorer och klassrum av grupprum och mindre studieytor. En utveckling som leder till nya utmaningar för god akustik och lärmiljö för elever och lärare. I Ecophons undersökning från 2022 uppger 80 % av eleverna att de känner sig stressade på grund av ljudnivån. 

Oavsett om en byggnad renoveras eller om en ny skola byggs så är det viktigt att se över ljudmiljön för att skapa goda förutsättningar för lärande. Ida Cederlund, konceptutvecklare på Ecophon, menar på att de basala behöver ta större plats i planeringen av skolbyggnader för att kunna ge en god lärmiljö. 

– Det är viktigt att ha med sig de grundläggande behoven så som ljud och ljus när man utformar nya skolor, om det mest basala inte fungerar i ett utrymme så spelar moderniteten ingen roll. Därför är det akustiska perspektivet viktigt redan i ett tidigt skede, förklarar Cederlund.

Om akustiken finns med redan i utformningen av lokaler är det möjligt att få till bra lösningar som håller över tid, och bidrar till bättre studieresultat och mer studiero för eleverna. I Ecophons undersökning upplever över hälften av eleverna att ljudnivån påverkar deras stressnivå och inlärande minst en gång i veckan.

– Egentligen är det inte så konstigt att en god akustik gynnar lärandet och förbättrat studieresultat. Tyvärr kan vi se att drygt 50 % av eleverna upplever att klassrummen har en hög ljudnivå. Med en skolsal som inbjuder till studiero där läraren får fokusera på undervisningen kan vi få bättre studieresultat och mindre stressade elever. 

Läs mer om Ecophon här

Saint-Gobain Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför akustiksystem som bidrar till en bra arbetsmiljö och till människors välbefinnande och prestationsförmåga. 

Konceptutvecklare på Ecophon är specialister som hjälper till att skapa bra ljudmiljöer inom bland annat skola, vård och kontor.

Tack vare differentierad undervisning med Clios digitala läromedel får alla elever bra förutsättningarna för lärande.

Digitala läromedel för skolor i framkant

Framtidens undervisning är aktivitetsbaserad och ämnesövergripande. Med hjälp av Clios digitala läromedel får engagerade lärare och nyfikna elever utmärkta förutsättningar till undervisning och lärande.

Digitala läromedel används ofta till passiv träning, när de i själva verket borde integreras med den fysiska undervisningen i klassrummet. Med fokus på aktivitetsbaserad och ämnesövergripande undervisning har Clio i över 15 år skapat digitalt undervisningsmaterial där aktiviteten står i fokus.

– Att använda Clio har förändrat min undervisning. Jag tycker att vi jobbar mycket mer praktiskt än vad vi gjorde tidigare. Jag tycker också att jag hittar mycket fler tillfällen där eleverna får vara aktiva på lektionerna, och jag tycker att de får reflektera mycket mer själva än vad vi har gjort tidigare, säger Caroline Almborg, lärare på Thoren Framtid i Falkenberg.

Möjligheter för alla elever
Clios fokus ligger inte enbart på innovativa tjänster och undervisningsmaterial för lärare. Lika viktigt är att också tillgodose elevernas behov – med målet att ge alla elever bra förutsättningarna för lärande.

– För eleven är möjligheten till differentierad undervisning den största vinsten med digitala läromedel. Tack vare stödtjänster som att få text uppläst eller att omvandla tal till text kan alla elever delta i klassrumsundervisningen, säger Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, Senior Product Manager på Clio.

Alltid uppdaterat innehåll
Allt fler svenska skolor upptäcker fördelarna med Clio. Att de hela tiden kan erbjuda aktuellt innehåll i undervisningen bidrar till den starka marknadspositionen.

– Våra digitala läromedel uppdateras löpande så att innehållet alltid är relevant. Till valet nu i höst kommer vi till exempel att lansera helt nytt undervisningsmaterial, säger Ann-Birthe Overholt Nicolaisen.

Clio är ett digitalt läromedel för grundskolan från Bonnier Education. Med fokus på aktivitetsbaserat lärande, stöd för läraren och aktuellt innehåll skapar man innovativa tjänster, differentieringsverktyg och undervisningsmaterial för klassrummet.

Läs mer om Clios nya läromedelsplattform och de åtta nya ämnen som släpps till höstterminen på www.clio.me.