Specialpedagogiska institutionen (fotograf: Niclas Björling) och Hanna Ginner Hau (fotograf: Rickard Kilström)

Nya utbildningar inom specialpedagogik på Stockholms Universitet

Specialpedagogikens kunskapsområde är användbart inom flera olika former av verksamheter, också utanför utbildningssektorn. Ämneskompetens inom specialpedagogik har betydelse för områden där människors liv och vardag påverkas och omfattar många av de utmaningar som finns i ett välfärdssamhälle. Vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet finns flera möjligheter för dig som är intresserad av att fördjupa dig i ämnet.

Behovet av kompetens inom specialpedagogik har ökat på senare år, något som till exempel märks i form av regeringens uppdrag från 2015 gällande fortbildning.

– Specialpedagogiska institutionen är den enda renodlat specialpedagogiska institutionen i Sverige, här finns en gedigen kompetens i ämnet, säger Hanna Ginner Hau, studierektor för fristående kurser och masterutbildning vid Specialpedagogiska institutionens, Stockholms universitet, och fortsätter:

– Från och med kommande läsår startar nya fristående kurser i specialpedagogik samtidigt som vi erbjuder en ny och flexiblare väg att ta en masterexamen i specialpedagogik. Vi har skapat möjligheten att ta masterexamen genom ett läsa ett antal fristående kurser istället för att gå ett masterprogram, vilket ger studenten stora möjligheter att själv planera sin utbildning.

Olika utbildningar
De fristående kurserna ger en fördjupning i specialpedagogiken som vetenskapligt ämne, och vänder sig främst till dig som inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Du kan antingen läsa dem som enbart som kurser, eller använda dem i en masterexamen i specialpedagogik. För dig som är specialpedagog eller speciallärare och vill gå vidare och läsa till masterexamen finns ett ”snabbspår” där du kan tillgodoräkna dig stora delar av din specialpedagog- eller speciallärarexamen.

– Alla utbildningar ges på halvfart och delar av undervisningen sker på distans för att utbildningarna ska vara tillgängliga även för de studenter som finns utanför Stockholmsområdet. Det har också varit viktigt för oss att kunna möjliggöra en enklare väg till masterexamen för dem som redan har en specialpedagog- eller speciallärarexamen på avancerad nivå, säger Hanna Ginner Hau.

Flera användningsområden
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne och institutionens forskare har sin bakgrund i flera olika discipliner. Utöver specialpedagogik är pedagogik, didaktik, psykologi, sociologi, logopedi och arbetsterapi representerade. Genom att närma sig de komplexa variationer som präglar människans lärande utifrån en vetenskaplig bredd blir specialpedagogiken som vetenskapligt ämne relevant även för yrkesgrupper och organisationer utanför skolans värld.

– Utifrån denna breda grund tittar specialpedagogiken närmare på bland annat villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv.

Hanna betonar att bredden är nödvändig för att hantera de komplexa variationer som präglar människans lärande, och att specialpedagogiken som vetenskap därmed också blir relevant för andra yrkesgrupper och organisationer än de inom skolans värld. Ett av målen med kurserna är alltså att skapa en fördjupad förståelse för många centrala samhällsutmaningar. Detta är kunskap som man har nytta av inom många olika samhällsområden, avslutar hon.

Läs mer om utbildningarna här

Presenteras av:

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91  Stockholm

Besöks-/leveransadress
Frescati Hagväg 10 (Frescati Hage)
Stockholms universitet, Stockholm

Faktureringsadress

E-post: info@specped.su.se
Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Fax: 08-1207 6420

Hitta till oss (Karta)

Storsatsning på lärarutveckling ska lyfta Hallsbergs skolor

Lärarbristen har de senaste åren skakat om den svenska skolvärlden – en bidragande faktor är de låga lärarlönerna. Fredrik Nordvall från bildningsförvaltningen i Hallsberg menar att det finns fler sätt för skolan att vara en attraktiv arbetsgivare på.
– Vi gör stora satsningar för att stärka våra lärare i sin professionella utveckling. Det gör att vi kan rekrytera och behålla enskilda lärare och kompetenta arbetslag.

Vi står inför en tid med en stor prognostiserad lärarbrist och fram till 2035 beräknas 79 000 lärare saknas inom det svenska skolväsendet. En bidragande faktor är låga lärarlöner. Fredrik Nordvall, förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Hallsberg, menar att det finns en rad verktyg och insatser bortom förhöjda lärarlöner som kan bromsa utvecklingen.

– En god utbildningskvalitet är beroende av kompetenta lärare. Därför gör vi en rad satsningar i kommunen för att kompetensutveckla lärare och skapa en kontext där elever når sina mål.

Arenor för kollegialt lärande
Kompetensutvecklingsdagar, klassrumsobservationer, arenor för kollegialt lärande, flexibla klassrum och digitala undervisningsmiljöer är några av de satsningar som görs i kommunen. Elin Kullman, lärare på Transtenskolan, beskriver särskilt hur det kollegiala lärandet stärker henne i sin profession.

– Vi tillhör olika arbetslag och hjälper och stöttar varandra vid behov och vi har även schemalagda arbetsmöten då vi tar upp olika ärenden. Tillsammans skapar det ett kollegialt lärande som ger mig en trygghet i min roll.

Hallsberg har även tagit på sig ledartröjan i landet i sin användning av digitala verktyg. Tillsammans med IT-strateger och IT-pedagoger ska lärare få stöd för att utveckla sin digitala undervisningspedagogik.

Vill ha Sveriges bästa skola
Visionen för samtliga satsningar är tydlig. Hallsberg ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Det är något Elin och Edvina Osmancevic, lärare på Stocksätterskolan, känner en stolthet inför.

– Vi har höga förväntningar på våra elever, då måste vi också ha höga förväntningar på oss själva. I det upplever jag att vi har kommit långt och genom att utnyttja alla kompetenser och sträva åt samma mål kan vi nå ännu längre, avslutar Edvina.

Presenteras av:

Hallsbergs kommun ligger i Sveriges hjärta, mitt i Närke, i södra Örebro län.
Kommunen består av sex tätorter. Tillsammans är vi cirka 16 000 invånare i kommunen.
Som Sveriges demografiska mittpunkt är Hallsberg den naturliga knutpunkten för resande och för gods som transporteras på väg och järnväg.

Läs mer här

Fotograf: Daniel Ivarsson

Så kan skolan bli bättre på att inkludera alla – oavsett funktion

Med en arbetsmarknad som ställer höga krav på utbildning är det viktigt att skolan är anpassad och tillgänglig för alla – också för trivseln och delaktighetens skull. Förbundet Unga Rörelsehindrade belyser nu vikten av en inkluderande skola för både lärare och elever.

Skolan ska vara en plats för alla som tillåter och uppmuntrar att vi fungerar olika. Detta menar Ebba Johansson, talesperson i utbildningsfrågor i Förbundet Unga Rörelsehindrade och till vardags lärare i grundskolan.

– Både lärare och elever måste känna sig välkomna som en självklar del i Sveriges skolor – oavsett funktion. För att möjliggöra det krävs flexibilitet och förutsättningar för både fysisk och psykisk tillgänglighet.

I praktiken innebär det en skola där varje enskild individs behov är i fokus. Det kan handla om digitala verktyg som redan idag finns tillgängliga för att underlätta skrivande och redovisning. Även rent fysiska förutsättningar; att det är möjligt att ta sig fram på ett smidigt sätt och går att delta på alla aktiviteter som hålls på skolan.

– Det är relativt enkelt att hitta effektiva lösningar idag bara man försöker. Information finns ofta en googling bort. Som lärare är det också viktigt att skapa medvetenhet bland elever och prata om hur alla ser ut och fungerar olika.

Utbildning viktigare än någonsin
Anton Boström har varit involverad i Förbundet Unga Rörelsehindrade sedan 2012 och ansvarar för arbetsmarknadsområdet.

–Idag är utbildning viktigare än någonsin för att få ett jobb, framför allt om man har någon funktionsvariation då man kanske inte kan ta jobb som inte kräver någon särskild utbildning men är fysiskt krävande. Därför måste utbildningen bli mer tillgänglig så att alla kan tillgodose sig den, säger Anton och fortsätter:

– Skolansvariga borde ta tillvara på de digitala lösningar som finns. Istället för att kräva salsprov, som kan vara utmanande och eller kanske rent ut sagt omöjligt för en person med funktionsvariation att delta i, så bör skolan se över tekniska lösningar som kan anpassas efter allas personliga förutsättningar, avslutar Anton.

Läs mer om Förbundet Unga Rörelsehindrade här

Presenteras av: Förbundet Unga Rörelsehindrade

Unga Rörelsehindrade är Sveriges viktigaste förbund för barn och unga (0 – 32 år) med nedsatt rörelseförmåga. Vi arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter i Sverige. Skillnaden mellan oss och andra förbund är att vi själva är barn och ungdomar som driver våra egna frågor. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Läs mer och engagera dig här

Skooler skapar nytänkande och digitala lärandemiljöer

Många digitala utbildningsverktyg brister i användarvänlighet och innehåll. Med Skooler och Office 365 integreras teknik i skolan på ett enkelt och smart sätt. Lärare, elever och vårdnadshavare får en komplett lösning för digitalt skolarbete – med fullt stöd för den svenska läroplanen.

Tor Ove Henriksen, veteran inom den innovativa tech-sektorn i Norden, bestämde sig för att engagera sig när han insåg att de digitala utbildningsverktyg som fanns på marknaden ofta bestod av dåligt integrerade produkter byggda ovanpå Office 365 eller Google. År 2016 startades Skooler som erbjuder skolor digitala lösningar som förenklar dagliga arbetsuppgifter, effektiviserar kommunikation internt och med vårdnadshavare, uppmuntrar kollegialt samarbete och digitaliserar klassrummet.

– Med Skooler kan alla arbeta tillsammans för att underlätta elevers kunskapsutveckling på ett engagerande sätt. Systemet utvecklar skolan med kreativ och användarvänlig teknik och låter jämställt lärande hamna i fokus, förklarar Tor Ove Henriksen.

Stora framgångar i USA
I dagarna blev det klart att Skooler förvärvar svenska Loops Education AB, ett ledande läroverktyg och förmedlare av utbildningsinnehåll.

– Loops tjänster möjliggör för lärare och elever att ha mer engagerande interaktioner och kreativa läroprocesser – från förskola upp till gymnasienivå, både i och utanför klassrummet. Lärare rustas med flexibla verktyg, så kallade “loopar”, med färdigt kursinnehåll för att optimera utbildningens kvalitetsnivå och ge elever en komplett läroupplevelse. Företaget säger sig ha sett ett markant intresse från skolledare och lärare av en kombinerad lösning, med innehåll och kompletta arbetsområden tillsammans med Skoolers terminsplanering och bedömning.

Skooler har haft stora framgångar i USA. Nu får svenska skolor chansen att prova på IT-verktyget kostnadsfritt fram till sommaren.

– Grundidén med Skooler är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en god skolgång, oaktat om lärandet sker i klassrum, i en app i telefonen eller via en dator. Allt fler inser att de utbildningsverktyg som väljs måste stödja klassrumsförlagd verksamhet såväl som distansutbildning, avslutar Rikard Lind, försäljningschef i Sverige.

Läs mer om Skooler här

Presenteras av: Skooler

Många skolhuvudmän inser att deras IT-stöd måste möjliggöra utbildning på distans. Vi måste alla dra våra strån till stacken, i sviterna av covid-19. Skooler erbjuder alla skolor Loops och Skooler utan kostnad fram till den 1 juli, för att möta det nya behovet för distansutbildning.

Rikard Lind, försäljningschef på Skooler i Sverige

Så hjälper Prorenata Journal dig som hjälper andra

Inom elevhälsan ökar kraven på dokumentation. Prorenata Journal är ett enkelt, lättöverskådligt dokumentationssystem som underlättar all typ av dokumenthantering så att elever kan få det fokus de behöver.

– Vi tycker att elevhälsan är väldigt viktig och vi vill göra det så enkelt som möjligt för de som arbetar med den att ägna sig åt eleverna istället för dokumentation, säger Jens Alm, grundare och vd på Prorenata.

Listan är lång över vad som måste dokumenteras av dig som skolsköterska, skolpsykolog, kurator och rektor. Dokumentationen ska dessutom vara korrekt, i tid, tillgänglig för alla som ska ha tillgång men sekretessbelagd för övriga. Enligt Jens Alm, grundare och vd på Prorenata och läkare i grunden, föddes idén om ett effektiviserat journalsystem när han arbetade som skolläkare och upplevde att de verktyg som fanns för att underlätta dokumentation snarare stjälpte mer än de hjälpte. 

– Vi hade ett enda fokus när vi tog fram Prorenata; enkelhet. För oss är elevhälsan väldigt viktig och vi vill göra det så enkelt som möjligt för de som arbetar inom elevhälsa att ägna sig åt eleverna istället för dokumentation – utan att vara rädd för att tappa bort något eller inte uppfylla lagkraven. Systemet är helt anpassat efter de sekretessregler som gäller i skolan.

Anpassningsbara flöden
Sedan företaget grundades 2009 har 50 kommuner anammat journalsystemet. Alla flöden är  anpassningsbara och all drift, alla uppgraderingar och säkerhetskopieringar sköts av Prorenata.

– Du behöver aldrig fundera på vilka moduler du vill ha eller installera krångliga serverprogram. Vi sköter allt tekniskt utan dolda avgifter, finstilta avtal eller bindningstider.

Jens Alm sätter stort värde på den skillnad systemet bidrar till.

– Känslan av att ge människor rätt verktyg i en bransch där de spelar roll på riktigt gör det fantastiskt roligt att gå till jobbet.

Läs mer om Prorenata här

Presenteras av: Prorenata

Vi på Prorenata bygger ett dokumentationssystem för elevhälsan sedan 2009. Det är den tråkiga versionen. Vad vi egentligen gör är moderna verktyg för våra kunder inom vård och skola som annars ofta får sitta med svåranvända, föråldrade system. Vi vill inte ta över världen, vi vill bara göra enkla men kraftfulla verktyg åt våra användare.

Klassrumsappen EF Class maximerar inlärning i engelska

Att lyckas fånga och bibehålla elevers uppmärksamhet och engagemang under lektionen är en vanlig utmaning för engelsklärare. Genom att erbjuda relevanta ämnen och flexibilitet för läraren hjälper den interaktiva klassrumsappen EF Class till att fånga in eleverna oavsett var i lärandet de befinner sig.

Alla elevers inlärningsförmåga är olika och lärare behöver verktyg för att kunna möta dem på rätt nivå. Klassrumsappen EF Class är utformad för att hjälpa engelsklärare att maximera inlärningen under lektionerna.

– Vi stödjer lärareoavsett erfarenhet med verktyg som gör att de kan modifiera lektioner på ett flexibelt och kreativt sätt där man kan addera eget material och modifiera den befintliga lektionen så att den blir personlig och anpassad till en viss klass. Vi ser till att lektionerna är relevanta för eleverna och reflekterar det som händer i deras liv och i världen just nu, säger Rachel Baker PhD, Academic Director på EF Class.

Alla elever utmanas på rätt sätt
EF Class pedagogik grundar sig iformativ bedömningsom fokuserar på att ge elever den feedback de behöver för att utvecklas– en väldigt effektiv inlärningsmetod enligt forskningen. Lektionerna stöder differentiering vilket gör att alla elever kan utmanas på rätt sätt.  Det innebär att lärare kan skicka uppgifter till elever så att de kan arbeta i sin takt och på sin nivå.

– Alla elever lär sig på olika sätt och därför behöver lärare kunna anpassa och differentiera i klassrummet. Genom automatisk rättning av stavning, grammatik och språkfel direkt i appen, kan lärarna fokusera sin tid där de behövs mest. Eleverna får direkt feedback genom automatiserad class bot kring vad de lyckats få rätt respektive fel, men också manuell feedback i appen från lärare. Det ger en bättre förståelse för lärarna gällande huruvidaeleven förstått grundtanken eller om tydligare genomgång behövs, säger Ebba Ljungberg.

Nära samarbete med stora universitet
Tack vare nära samarbeten med lärosätena Cambridge, Harvard, Tokyo, São Paulo och Peking Universities har EF kunnat applicera nya metoder som ger bevisad effekt, förklarar Rachel Baker.

– Vi har bland annat arbetat med lingvistikavdelningen på Cambridge under tio år med praktiska projekt. Vårt akademiska team har därigenom fått träning i ny metodologi för att lära ut grammatik och vi håller nu på att använda skrivurval från elever för att kunna se var problem i inlärningen oftast uppstår och vilken typ av problem.

Nya initiativ
Produkten och innehållet har sedan starten utvecklats i dialog med lärare vilket bland annat resulterat i initiativet att ta fram anpassat material för nyanlända.

– Idag finns få läroböcker, digitala plattformar eller verktyg för att lära ut engelska till nyanlända. Det mesta är utvecklat för elever som är födda och uppvuxna i Sverige och det är en stor skillnad för ungdomar som ska börja lära sig språket försti åldern 15 till 17 år. En nära dialog med lärare runt om i landet har gjort att vi förstått att det finns ett stort behov för den typen av lektionsinnehåll och vi kommer fortsätta denna satsningen under året, avslutar Ebba Ljungberg.

Läs mer om EF Class här

Presenteras av:

Att hyra in vikarier från Precator Pedagogerna är ett tryggt och kostnadseffektivt sätt att hitta nya medarbetare, då åtta av tio i vikariepoolen är blivande förskollärare och lärare. Förutom hjälpen för dagen ges förskolor och skolor möjlighet att lära känna blivande medarbetare och slipper tidskrävande rekryteringsprocesser.

En felrekrytering är kostsam och tidskrävande – ett problem som många skolor och förskolor undviker genom att vända sig till Precator Pedagogerna när de har behov av vikarier.

– Genom att hyra in studenter har vi lärt känna många blivande lärare och på det sättet har vi hittat flera av våra nya medarbetare – till exempel Ellinor, den senaste i raden av studenter som vi anställt efter att hon har vikarierat hos oss via Precator Pedagogerna, säger en av Precator Pedagogernas kunder.

Behåll en hög nivå på undervisningen
Med fokus på hög kvalitet hjälper Precator Pedagogerna dig att rekrytera och bemanna din förskola eller skola med engagerad och kompetent personal. Under 2014 kom Precator Pedagogerna i kontakt med flera förskolor och skolor som upplevde att kvaliteten på vikarier som hyrdes in via bemanningsföretag ofta var låg och otillfredsställande. I och med detta väcktes tanken om att skapa en vikariepool som till största del består av blivande förskollärare och lärare. I dag är åtta av tio vikarier i Precator Pedagogernas pool förskollärar- och lärarstudenter.

– Vi vill hjälpa förskolor och skolor att behålla en hög nivå på undervisningen även när ordinarie personal inte är på plats, säger Eva Jansson, vd.

Knyt kontakter – en långsiktig investering
Eva berättar att det är en långsiktig investering för arbetsgivare att knyta kontakter genom att hyra in förskollärar- och lärarstudenter. På det här sättet lär förskolor och skolor känna studenter och får möjlighet att visa upp sin förskola eller skola.

– Att detta är ett lyckat koncept har vi sett prov på många gånger då ”våra” förskollärar- och lärarstudenter övergår i fast anställning på den förskola eller skola de arbetat på via oss. Det kallar vi mervärde för alla parter.

Presenteras av:

 

Precator Pedagogerna är det personliga rekryterings- och bemanningsföretaget som enkelt och smart hjälper dig med kompetent och engagerad personal till din förskola eller skola. Våra vikarier sätter sig med energi och glädje snabbt in i olika arbetssituationer, vilket skapar trygghet och arbetsglädje för både barn, elever och personal. Precator Pedagogerna har även ett stort kontaktnät av legitimerade förskollärare och lärare

Kontakt: Eva Jansson, vd Precator Pedagogerna
E-post: eva.jansson@precator.se
Bokning av vikarie: 072-536 38 81

Läs mer här: www.precatorpedagogerna.se/hitta-personal

 

Loops digitala klassrum skapar förutsättningar för framtidens lärande

Digitaliseringen berör alla delar av samhället och skolan är inget undantag. Detta innebär en stor förändring där vi måste anpassa vårt sätt att lära ut kunskap till en digital generation. Loops Education erbjuder ett verktyg som ger lärare och utbildningsledare möjlighet att kombinera pedagogik med resurser på nätet, på ett strukturerat och interaktivt sätt.

Med nya digitala verktyg står lärare inför utmaningen att skapa struktur i lärandet samtidigt som de ska ge elever rätt förutsättningar att ta till sig ny kunskap. Loops skapar en typ av digitalt klassrum som underlättar kunskapsöverföring mellan lärare och elever. Läraren kan använda färdigt material, omforma det, eller skapa helt eget, i form av “lärloopar”. De fungerar som interaktiva tankekartor där läraren kan strukturera ett område, fylla det med innehåll och aktiviteter för lärandeprocessen.

Genom att vända sig mot både skolväsendet och företag möjliggör Loops livslångt lärande baserat på pedagogisk forskning. Det kvalitativa gränssnittet ger tillgång till hela världens öppna resurser vilket gör det möjligt att skapa dynamiskt material med statistik och dagsaktuella händelser.

– Vi ser ett stort behov för kommun och utbildningsförvaltning att ta ett helhetsgrepp kring pedagogers digitala kompetensutveckling. Med Loops kan de effektivt arbeta med detta i samma verktyg som pedagogerna sedan använder i sin undervisning. Med samma goda pedagogik och formativa dialog. Läraren kan möta eleverna på den nivå de är på kunskapsmässigt, och elever kan delta hemifrån när det behövs. Loops tar oss bortom fysiska rum och böcker, berättar Martin Karlsson, Kundansvarig på Loops Education.

– Lärare har olika stor kunskap inom det digitala. I Loops finns färdigt material för hela grundskolan som lärare kan använda rakt av, låna av varandra och remixa, eller så kan de skapa eget material från grunden. På så vis kan kompetensöverföring ske och hela skolan får möjlighet att skjuta utvecklingen framåt, säger Linda Höidal, Produktchef på Loops Education.

– Eleverna kan bli medproducenter, bidra med innehåll och vara väldigt delaktiga. De kan bocka av aktiviteter direkt i kartan och visuellt se sin läranderesa vilket skapar en bra känsla av framsteg. Loops gör att undervisning kan ske med vilken pedagogisk ingång som helst. Det är pedagogiken som är kärnan i lösningen, inte tekniken, avslutar Linda. 

Presenteras av:

Nu kan Stockholms Stads alla rektorer systematiskt fokusera på att göra 6,9 miljoner lektioner bättre och bättre

I Stockholm genomförs varje läsår mer än 6,9 miljoner lektioner varje läsår. I Sverige mer än 100 miljoner. Bara var tionde svensk lärare får feedback på sin undervisning trots att forskning visar att det är bland de starkaste verktygen för att förbättra både undervisningen och elevernas resultat. Det innebär att kärnan i skolans kvalitetsarbete - fokus på undervisningen - är en nästan outnyttjad möjlighet som kan förbättra elevresultaten och bli en källa till ökad arbetsglädje i skolan.

Alla behöriga och obehöriga lärare har potential att bli bättre och bättre. Att vara en bra lärare är ingenting man föds till utan något man blir genom utbildning, erfarenheter, feedback, reflektion, titta på andra, träning, mer feedback…

Alla elever är värda fantastiska lärare. Eric Hanusheks forskning vid Stanford University visar att de lärare som skapar mest inlärning levererar 1,5 års inlärning per läsår jämfört med de som skapar minst som levererar 0,5 års inlärning per läsår. Av alla åtgärder man kan göra för att förbättra elevernas studieresultat handlar alla de 20 starkaste om hur läraren tänker och gör i klassrummet.

En undersökning gjord av Novus visade att endast 11% av Sveriges lärare får feedback på sin undervisning. Det innebär att kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete är det som är minst systematiskt. Detta vill kunskapsföretaget BRAVOLesson bidra till att ändra på med sin webblösning.

– Vi vill göra det möjligt för skolledare och lärare inom alla skolformer att tillsammans utveckla undervisningen och ledarskapet systematiskt. När man tillsammans fokuserar på det som enligt forskning är olika dimensioner av god undervisning ökar lärarnas motivation. Lärare besöker varandra, ger/får feedback, blir sedda, får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och bli bättre och bättre, förklarar Mats Rosenkvist som skapat BRAVOLesson.

Sedan lanseringen har skolor, kommuner och organisationer valt BRAVOLesson – bland annat Ludvika, alla Kunskapsgymnasierna och lärarutbildningar i Finland.

BRAVOLesson är nu en valbar del i Stockholms Stads bank för digitala lärresurser.

– Mitt pedagogiska ledarskap känns tydligt och enkelt. Observationsunderlagen ligger samlade för varje lärare inne i BRAVOLesson. I samtalen reflekterar vi tillsammans kring det och lärarens egen syn på sin undervisning och sina resultat, säger Sven-Erik Berg, rektor på Stenbackeskolan, Uddevalla. 

Presenteras av:

BRAVOLesson – App, webb och video för lektionsobservationer och kollegialt lärande. Ett verktyg för systematik och feedback till lärare. Bättre och bättre undervisning på vetenskaplig grund. BRAVOLesson är nu en valbar del i Stockholms Stads bank med digitala lärresurser.

Besök vår hemsida här

Besök programbanken här

 

 

Så ska NCC bygga morgondagens skola

Skolhusbristen är stor i Sveriges kommuner. Siffror från Finansdepartementet visar att 1400 nya skolor behöver byggas till 2026. En av Sveriges största skolbyggare, NCC, lanserar ett nytt koncept inför denna viktiga satsning: NCC Skola.

NCC baserar sitt nya koncept NCC Skola på sex fokusområden som de anser är viktiga att ta hänsyn till när man planerar och bygger morgondagens skola: pedagogik, aktivitet, trygghet, arbetsmiljö, flexibilitet och hållbarhet. Med utgångspunkt i dessa områden bygger NCC anpassade lärmiljöer för varje enskild skola. Målsättningen är att tillsammans med skolans nyckelaktörer skapa skolmiljöer som stöttar pedagogiken och fungerar som en hävstång för större samhällsvärden, så som lärande, bättre skolresultat och en trygg miljö för elever och lärare.

– Vi känner ett stort ansvar inför uppgiften och vill bidra med vår kunskap, säger Marcus Sandlund, affärsansvarig Skolor på NCC Building Sverige. 

Marcus Sandlund berättar att det handlar om ett gemensamt grupparbete där involvering och samtal sker i ett mycket tidigare skede än vad många är vana vid. NCC är övertygade om att det är nyckeln till pedagogiskt hållbara skolmiljöer. 

– Lärmiljöer är ojämlika beroende på var i landet man befinner sig, mycket på grund av bristen på erfarenhet och kunskap om hur en skola ska beställas och byggas. Det handlar om att fånga upp och dela med sig av kompetens, insikter och kunnande.

Henrik Landelius, affärsområdeschef på NCC Building Sverige, tillägger att bra lärmiljöer inte bygger sig själva. Både han och Marcus Sandlund är övertygade om att samarbete är vägen framåt och att en strukturerad samverkansform kan bidra till detta.

– Skolan är samhällets motor och vi vill skapa förutsättningar och processer med alla inblandade för att diskutera skolans framtida samhällsroll; från elever och lärare till driftpersonal. Samtalsprocessen är kärnan i hela idén och genom samverkan kan vi tillsammans prioritera rätt och få största möjliga utväxling av investeringen – både samhällsekonomiskt och för den enskilda individen. 

Samarbetet mellan NCC, Telge Fastigheter och Södertälje kommun har uppmärksammats både i Sverige och internationellt. När Södertälje kommun var i stort behov av förskoleplatser 2008 gick de in i en tidig samverkan med NCC. Tillsammans har de utfört 26 projekt.

Liselott Nilsson är vd för Telge Fastigheter. Hon har arbetat med NCC i Södertälje kommun i över tio år och berättar att de i början av samarbetet satte sig ner och pratade öppet om vad målet med skolan som verksamhet var.

– Alla intressenter fanns med i dialogen redan från början, vilket gjorde att alla kände sig hörda.

De nya skolor vi bygger sparar inte bara pengar till kommunen; de är dessutom personaleffektiva och skapar bättre arbetssätt, tryggare miljö och bättre samverkan mellan elever och personal i skolorna. För våra slutkunder betyder vår samverkan trygghet och inflyttning i rätt tid i energieffektiva och driftsäkra lokaler, avslutar Liselott Nilsson.

 

Presenteras av:

 

NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling. Vi är ett samhällsbyggande företag och det vi gör påverkar människors vardag, inte bara idag utan för decennier framåt. Särskilt viktigt är detta när vi bygger skolor. Behovet av en god lärmiljö och skolor där barn och unga mår bra är avgörande för oss alla, för staden och samhället. Vi på NCC vill bidra till detta och med vår långa erfarenhet från skolprojekt över hela landet, där tidig och tät dialog med skolans nyckelaktörer alltid står i fokus, är vi övertygade om att vi tillsammans i varje projekt kan utveckla och skapa en klok skola byggd på samlad kunskap. Morgondagens skola helt enkelt.

Läs mer här